In Chiang Mai

28 mei 2018 - Chiang Mai, Thailand

In Chiang Mai

Deze foto werd gemaakt op 28 mei 2018 in Chiang Mai, Thailand.